Polityka prywatności Serwisu

Wykorzystywanie i gromadzenie informacji o użytkownikach serwisu jest ograniczone wyłącznie do danych podanych przez Użytkownika przy rejestracji w serwisie, to jest danych kontaktowych  oraz danych związanych z obsługą płatności. Serwis gromadzi także dane o IP komputera Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebiegu realizacji umowy oraz diagnozy wad systemu obsługującego Serwis.

Serwis wykorzystuje pliki cookies, w celu ułatwienia korzystania z jego zasobów. Pliki cookies nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera oraz mogą być w każdym momencie usunięte.

Serwis zawiera także dane udostępnione przez Użytkownika bezpośrednio w ramach zamieszczonego ogłoszenia, w tym może zawierać udostępniony przez użytkownika wizerunek, w zakresie tych danych Użytkownik samodzielnie decyduje o ich podaniu do wiadomości publicznej w ramach zasobów udostępnionych przez Serwis.

Dane Użytkowników nie są udostępniane przez Właściciela Serwisu podmiotom trzecim innym niż organy postępowania podatkowego, karnego, administracyjnego i cywilnego wyłącznie po uzyskaniu przez Właściciela Serwisu dokumentów potwierdzających zasadność żądania tych organów do udostępnienia danych. Dane użytkowników nie są także przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. W stosunku do Użytkowników Serwisu nie są podejmowane decyzje będące wynikiem profilowania.

Administratorem danych jest Właściciel Serwisu - Spółka FIXY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ  z siedzibą w Łodzi, 91-863 Łódź, ul. Łagiewnicka 137, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000767592 NIP 7262675837, REGON: 382357878.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy zawartej z Serwisem.
Podanie danych osobowych w związku z zamiarem realizacji umowy zawartej z Serwisem jest dobrowolne, ale konieczne dla jej wykonania.

Przetwarzanie podanych przez Użytkownika danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę oraz w związku z realizacją umowy zawieranej z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO).

Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do  danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez okres objęty wyrażoną zgodą na przetwarzanie lub w okresie realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z celem ich przetwarzania wynikającym z realizacji umowy oraz w zakresie objętym wyrażoną zgodą na przetwarzanie.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Właściciel Serwisu wprowadził politykę ochrony danych osobowych wraz z instrukcją systemu informatycznego.

W przypadku zamiaru kierowania do Użytkownika w ramach podanych przez niego informacji kontaktowych danych innych niż związane z obsługą realizacji umowy zawartej z Serwisem lub z obsługą płatności, to jest w szczególności informacji handlowych lub marketingowych, Użytkownik zostanie poproszony o odrębne wyrażenie zgody w tym zakresie.


Strona do poprawnego działania używa plików cookie. Więcej informacji w Polityce prywatności